CHƯƠNG TR̀NH ĐÀO TẠO CỦA TỪNG CHUYÊN NGÀNH

                              

  Chương tŕnh đào tạo Đại học Vừa làm vừa học (Thời gian đào tạo: 4 năm) 

                                   (Dành cho đối tượng tốt nghiệp PTTH,THCN, TH nghề ...)

 

           Giai đoạn 1 (áp dụng cho tất cả các chuyên ngành)

        Kinh tế Lao động & Quản lư nguồn nhân lực

        Kinh tế Kế hoạch & đầu tư

        Quản trị Kinh doanh tổng hợp

        Ngoại thương

        Kế toán

        Tài chính công

        Tài chính Doanh nghiệp

        Ngân hàng

        Thống kê    

           Luật Kinh doanh

        Quản lư kinh tế

 

  Chương tŕnh đào tạo Đại học Vừa làm vừa học (Thời gian đào tạo: 3 năm) 

                  (Dành cho đối tượng tốt nghiệp các Trường Trung cấp đúng chuyên ngành đào tạo ở bậc Đại học)

 

        Quản trị Kinh doanh tổng hợp

        Ngoại thương

        Kế toán

        Thống kê kinh doanh

        i chính doanh nghiệp

        Ngân hàng

  Chương tŕnh đào tạo Đại học Vừa làm vừa học (Thời gian đào tạo: 3 năm) 

                  (Dành cho đối tượng tốt nghiệp các Trường Trung cấp nghề đúng chuyên ngành đào tạo ở bậc Đại học)

 

           Kế toán

           Quản trị Kinh doanh tổng hợp

  Chương tŕnh đào tạo Đại học Vừa làm vừa học (Thời gian đào tạo: 2 năm) 

                  (Dành cho đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng nghề đúng chuyên ngành đào tạo ở bậc Đại học)

 

           Kế toán

           Quản trị Kinh doanh tổng hợp

           i chính doanh nghiệp

           Ngân hàng

           Ngoại thương

  Chương tŕnh đào tạo Đại học Vừa làm vừa học (Thời gian đào tạo: 2 năm) 

                                  (Dành cho đối tượng đă tốt nghiệp Đại học)

 

        Kinh tế Lao động & Quản lư nguồn nhân lực

        Quản trị Kinh doanh tổng hợp

        Ngoại thương

        Kế toán

        Tài chính công

        Tài chính Doanh nghiệp

        Ngân hàng

        Luật Kinh doanh

        Kinh tế Phát triển

        Quản lư Kinh tế

           Quản lư công

       

  Chương tŕnh đào tạo Đại học Vừa làm vừa học (Thời gian đào tạo: 1.5 năm)

                (Dành cho đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở bậc Đại học)

 

           Quản trị Kinh doanh tổng hợp

           Kế toán