CHƯƠNG TR̀NH ĐÀO TẠO CỦA TỪNG CHUYÊN NGÀNH

                              

  Chương tŕnh đào tạo Đại học Vừa làm vừa học (Thời gian đào tạo: 4 năm) 

                                   (Dành cho đối tượng tốt nghiệp PTTH,THCN, TH nghề ...)

 

           Giai đoạn 1 (áp dụng cho tất cả các chuyên ngành)

        Quản lư nguồn nhân lực

        Kinh tế Kế hoạch & đầu tư

        Quản trị

        Ngoại thương

        Kế toán doanh nghiệp

        Tài chính công

        Tài chính

        Ngân hàng

        Thống kê kinh doanh   

           Luật Kinh doanh

        Quản lư kinh tế

          Thuế

          Kinh tế phát triển

 

  Chương tŕnh đào tạo Đại học Vừa làm vừa học (Thời gian đào tạo: 3 năm) 

                  (Dành cho đối tượng tốt nghiệp các Trường Trung cấp đúng chuyên ngành đào tạo ở bậc Đại học)

 

        Quản trị

        Ngoại thương

        Kế toán doanh nghiệp

        Thống kê kinh doanh

        Tài chính

        Ngân hàng

  Chương tŕnh đào tạo Đại học Vừa làm vừa học (Thời gian đào tạo: 3 năm) 

                  (Dành cho đối tượng tốt nghiệp các Trường Trung cấp nghề đúng chuyên ngành đào tạo ở bậc Đại học)

 

        Kế toán doanh nghiệp

        Quản trị

  Chương tŕnh đào tạo Đại học Vừa làm vừa học (Thời gian đào tạo: 2 năm) 

                  (Dành cho đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng nghề đúng chuyên ngành đào tạo ở bậc Đại học)

 

        Kế toán doanh nghiệp

        Quản trị

        Tài chính

        Ngân hàng

        Ngoại thương

          

  Chương tŕnh đào tạo Đại học Vừa làm vừa học (Thời gian đào tạo: 2 năm) 

                                  (Dành cho đối tượng đă tốt nghiệp Đại học)

 

        Quản lư nguồn nhân lực

        Quản trị

        Ngoại thương

        Kế toán doanh nghiệp

        Tài chính công

        Tài chính

        Ngân hàng

        Luật Kinh doanh

        Kinh tế Phát triển

        Quản lư Kinh tế

           Quản lư công

           Thuế

       

  Chương tŕnh đào tạo Đại học Vừa làm vừa học (Thời gian đào tạo: 1.5 năm)

                (Dành cho đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở bậc Đại học)

 

           Quản trị

           Kế toán doanh nghiệp

               Ngân hàng

               Ngoại thương

               Tài chính